Στα πλαίσια του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, προσφέρει ενίσχυση από 40% για επενδύσεις που συμβάλλουν στην παραγωγή και χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ). Δικαιούχοι είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, επικεφαλής γεωργοκτηνοτροφικής εκμετάλλευσης.

Ένας τρόπος εφαρμογής της χρήσης ενέργειας από ΑΠΕ είναι η χρήση φωτοβολταϊκών πλαισίων για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος στην γεωργοκτηνοτροφική μονάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας για να μάθετε περισσότερα στο τηλ. 22460240, email: info@arimec.eu και στο πιο κάτω linkhttp://www.moa.gov.cy/moa/agriculture.nsf/All/25FBF853A8DB355BC2257F79004639C9?OpenDocument

 

-----------

The Ministry of Agriculture, Rural Development and Environment has announced the Rural Development Scheme for 2014-2020, which supports among others, investments that involve the use of energy from renewable energy sources (RES). The funding starts from 40% and beneficiaries are natural or legal persons, head of stock-farm businesses.

One of the best ways of implementing energy use from RES, is the application of photovoltaic panels for electricity production in the farming unit. Contact us to learn more at 22460240 or by email at info@arimec.eu.