-ΕΛ-

Πυροδιαμέρισμα (όπως ορίζεται από τη νομοθεσία) σημαίνει την οικοδομή ή τμήμα της οικοδομής που περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα δωμάτια, χώρους ή ορόφους που περικλείεται ερμητικά από δομικά στοιχεία με προκαθοριζόμενο, κατά περίπτωση, δείκτη πυραντίστασης.

 

Τα πιο πάνω δομικά στοιχεία, είναι είτε κάθετα (τοίχοι, διαχωριστικά), είτε οριζόντια (πατώματα, οροφές).

Οτιδήποτε στερεώνεται σε αυτά, ή τα διαπερνά (πχ καλώδια, αποχετεύσεις, υδραυλικές, ψυκτικές και άλλες διασωληνώσεις), πρέπει να σφραγίζεται κατάλληλα με πιστοποιημένα υλικά (CE Certified wraps, collars, dampers, seals , mortars ,boards etc).

 

Εννοείται ότι τυχόν ανοίγματα που υπάρχουν γύρω από τις διασωληνώσεις, τα καλώδια κλπ , πρέπει να σφραγίζονται επίσης ανάλογα. Η επιλογή και τοποθέτηση όλων των υλικών, πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή (διότι έχουν ελεγχθεί από τους κατασκευαστές σε περιβάλλον πυρκαγιάς, όπως προβλέπεται από τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα).

 

Προσοχή, η άγνοια μπορεί να είναι επικίνδυνη…


Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε ερώτηση ή σχόλιο 
 
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε και εδώ:
 


-EN-

A fire compartment(as defined by law) means the building or part of a building comprising one or more rooms, spaces or floors enclosed hermetically by structural elements with a predetermined fire resistance index.

 
The above building blocks are either vertical (walls, partitions) or horizontal (floors, ceilings).


Anything that is affixed to them or penetrates them (eg cables, drains, plumbing, refrigeration and other intubations) must be properly sealed with certified materials (CE Certified wraps, collars, dampers, seals, mortars, boards etc)


It goes without saying that any openings around the fittings, cables, etc. must also be sealed accordingly. The selection and installation of all materials should be in accordance with the manufacturer's instructions (because they have been tested by the manufacturers in a fire environment as foreseen by the European Standards)


Beware, ignorance can be dangerous...

At your disposal for any questions or comments

More information can be found here: