"Τα Επιμορφωτικά Κέντρα αποτελούν το μεγαλύτερο πρόγραμμα γενικής επιμόρφωσης ενηλίκων, το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του στόχου για προώθηση της διά βίου μάθησης. Λειτουργούν υπό την ευθύνη της Διεύθυνσης Δημοτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και στοχεύουν τόσο στη βελτίωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των εφοδίων του ατόμου σε προσωπικό, κοινωνικό και επαγγελματικό επίπεδο, όσο και στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική πρόοδο των πολιτών και της κοινωνίας ως σύνολο."

- Πρόγραμμα Επιμορφωτικών Κέντρων Λευκωσίας


ep3   ep2   EP4   ep1


Στο εργαστήριο της Οικοδομικής Γ' Επιπέδου που πραγματοποιήθηκε φέτος, οι συμμετέχοντες κατασκεύασαν τμήμα (προσομοίωση) που αφορούσε την εφαρμογή θερμοπρόσοψης σε εξωτερική τοιχοποιία ξηρής δόμησης (τσιμεντοσανίδα).


Το θέμα της θερμομόνωσης των κτιρίων είναι μέγιστης σημασίας τόσο για τις νέες, όσο και για τις υφιστάμενες κατασκευές, γεγονός που επιβεβαιώνεται από τους συνεχώς αυξανόμενους δείκτες Ενεργειακής Απόδοσης των κτιρίων. 


Τα μέλη του εργαστηρίου απέκτησαν βασικές γνώσεις για τις αρχές τις θερμομόνωσης του κελύφους και κλήθηκαν να προχωρήσουν σε εφαρμογή συστήματος θερμοπρόσοψης σε τμήμα τοιχοποιίας.


Το σύστημα που εφαρμόστηκε είναι το StoTherm Classic, χάρη στην ευγενική χορηγία της ARIMEC, που προμήθευσε όλα τα απαραίτητα υλικά και τεχνικές οδηγίες. Κατά την κατασκευή έγινε αντιληπτή η σημαντικότητα πιστής εφαρμογής των οδηγιών και η τεχνική αρτιότητα προκειμένου να διασφαλίζεται κάθε φορά η συνοχή του συστήματος και η μέγιστη απόδοση του. 


Εκ μέρους και των μελών, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μας για την συμβολή της ARIMEC στην διεξαγωγή του μαθήματος και ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο επιχειρηματικό της έργο. 


ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΣΑΔΑΚΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ     

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ    

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ Γ' ΕΠΙΠΕΔΟ - 2016/17


  sto kouvas

Μάθετε περισσότερα για τα υλικά της εξωτερικής θερμομόνωσης STO